Matričný úrad

Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.

Na vykonanie zápisu narodenia, alebo úmrtia je príslušný matričný úrad v ktorého obvode sa osoba narodila, alebo zomrela.

Z matriky sa robia úradné výpisy – rodný list, sobášny list a úmrtný list.

Za vydanie úradného výpisu je v zmysle Zákona 145/95 Z. z. správny poplatok 1,65 € /50,-Sk/. Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.

 

Poučenie pre snúbencov:

Žiadosť o uzavretie manželstva treba vyplniť presne podľa predtlače, čitateľne, písacím strojom alebo paličkovým písmom. Žiadosť podpíšu obaja snúbenci pred matrikárom.

Žiadosť sa podáva na matričnom úrade, v obvode ktorého sa manželstvo uzatvára, pri uzavretí manželstva pred orgánom štátu vždy na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K žiadosti treba pripojiť tieto doklady / pokiaľ obidvaja snúbenci sú slovenskými občanmi /.

 

A.SLOBODNÍ:

a, vlastné rodné listy,

b, platné občianske preukazy / občiansky preukaz nahrádza doklad o slovenskom štátnom občianstve a doklad o trvalom pobyte/, ak bol občiansky preukaz vydaný do 1.9.1993 a nie je v ňom vyznačené štátne občianstvo je potrebné predložiť osvedčenie o štátnom občianstve.

 

B.OVDOVELÍ:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:

b, úmrtní list manžela /ky/, alebo právoplatné rozhodnutie o dôkaze smrti, alebo vyhlásenie manžela za mŕtveho.

 

C.ROZVEDENÍ:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. A okrem toho ešte:

b, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby /od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

 

D.CUDZINCI PREDLOŽIA:

a, všetky doklady uvedené pod bodom A. /príp. B,C/ a okrem toho ešte:

b, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva s príslušnými overeniami,

c, ak majú doklady pod A,B,C,D písané v cudzom jazyku je potrebné k nim doložiť aj preklad súdneho tlmočníka,

d, vyššie uvedené doklady sú povinní snúbenci predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva /§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z./.

 

 

Potrebné doklady k overovaniu

-občiansky preukaz alebo pas

-doklad s podpisom, ktorom doklad chcete overiť

 

 

SPRÁVNE POPLATKY - účinnosť o 01.10.2012

 

 

Potrebné doklady k overeniu fotokópie:

-originál dokladu

-fotokópia originálneho dokladu