Dane a poplatky

 

Daň z nehnuteľností

 

Pozemky
- predmetom dane z pozemkov sú orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné pozemky, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov a stavebné pozemky.


Stavby
- predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie, stavby na pôdohospodársku produkciu, rekreačné a záhradkárske chaty a domčeky, samostatne stojace garáže, priemyselné stavby, stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť a ostatné stavby.


Byty
- predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

Fyzická alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa kedy tieto skutočnosti nastali. Daň sa vyrubuje podľa stavu k 1.1.príslušného kalendárneho roka. Vlastník nehnuteľnosti je povinný do 31.1. bežného roka podať daňové priznanie podľa stavu k 1.1. príslušného kalendárneho roka.

 

Daň za psa
- daň platí vlastník za  psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorý je chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Výška dane za psa sa určuje podľa umiestnenia predmetného psa. Sadzba dane za každého ďalšieho psa je rovnaká.

 

Daň za ubytovanie
daň vyberá a na základe predloženého hlásenia platí mesačne platiteľ dane (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia). Platiteľ dane je povinný do 30 dní oznámiť správcovi dane vznik daňovej povinnosti – začatie prevádzkovania ubytovacieho zariadenia.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje
predmetom dane za NHP sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. NHP sú: elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

Daň za predajné automaty
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na tlačive vydanom správcom dane.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom pre účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Daňovník je povinný písomne požiadať správcu dane o povolenie na užívanie verejného priestranstva aspoň 3 dni pred začatím jeho užívania. Lehota 3 dní sa týka aj v prípade predĺženia doby užívania.

 

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a   drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

 

 

Poplatok platí poplatník, ktorým je :

 

a)   fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,

b)   právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c)   podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Pre vyrúbenie poplatku sú rozhodné skutočnosti, ktoré sú správcovi známe k 1. januáru bežného roka. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj skončenia obdobia určeného mestom, za ktoré platil poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov.

 

 

Súvisiace predpisy:

 

  • Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Galanta číslo 40/2008 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

Novely:

 

 

 

  • Zákon z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky ( s účinnosťou od 1. decembra 2012)

 

 

 Tlačivá a formuláre:

 

Poučenie

Daňové priznanie PO

Daňové priznanie FO

Tlačivo - Daň z bytov

Tlačivo - Daň zo stavieb

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje

Oznámenie vzniku - zániku daňovej povinnosti za predajné automaty