Základná škola

Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

Názov školy: Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

Adresa školy: Školská 647

Telefón: 031/7782478

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zriaďovateľ: OBEC TRSTICE

Adresa: 925 42 Trstice

Telefón: 031/7782232 OU Trstice

031/7783901 Starosta obce

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľ školy: PaedDr. Mária Kojnoková

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Eva Lovasová

Počet tried : 9

Počet žiakov: 152

Počet pedagogickí zamestnanci: 14

Erika Almásiová, Bácsayová Mira, Rapiová Zlatica, Csölleová Anikó, Katarína Borbélyová, Gabriela Dobriová, Mária Bothová, Darina Juhosová, Petra Hrušecká, Beáta Faragóová, Adriana Juhosová, Szimandel Karol

Počet nepedagogickí zamestnanci: 3

Mimoškolská činnosť učiteľov a žiakov našej školy je už tradične bohatá a rozmanitá. Takmer 90 % žiakov pracuje v Súkromnom stredisku záujmovej činnosti v Trsticiach. V stredisku ako vedúci krúžkov pracujú väčšinou učitelia školy a žiaci si môžu vybrať zo širokej palety krúžkov. Sú to tieto krúžky: šikovné ruky, výtvarný, turistický a hra na gitaru. Spolupráca s vedením SSZČ je veľmi dobrá, poskytuje výborné technické podmienky pre prácu krúžkov a dáva možnosť prezentovať výsledky činnosti krúžkov na verejnosti, či už pri organizácii kultúrnych podujatí a rôznych športových súťažiach. Okrem krúžkov SSZČ existujú rôzne krúžky a nepovinné predmety aj v rámci školy. Tieto krúžky a nepovinné predmety vedú výlučne pedagógovia. V geografickom, zdravotníckom a v krúžku Mladý vedec si deti majú možnosť rozšíriť a prehĺbiť svoje vedomosti z rôznych predmetov. Zároveň tieto krúžky pomáhajú aj pri dosahovaní dobrých výsledkov v okresných súťažiach. Deti navštevujúce nepovinný predmet literárno-dramatická činnosť sa predstavili na verejnosti výborne nacvičeným programom na vianočných slávnostiach, ako aj v programe ku Dňu matiek. Ohlas zo strany rodičov a ostatnej verejnosti bol veľmi pozitívny. Spolupráca so Združením rodičov školy má určité rezervy, ktoré sa budeme snažiť v budúcnosti preklenúť, pretože spoluprácu s rodičmi považujeme za veľmi potrebnú a dôležitú. V tomto školskom roku sme so ZRŠ spolupracovali pri zbere papiera, Maškarnom plese a pri Dni detí. Organizovanie Plesu rodičov sa nestretla s dostatočnou odozvou so strany rodičov. Zlepšeniu imidžu školy prospeli aj dve vydarené akcie, a to Škola v prírode, ktorá sa tento rok uskutočnila v Rajeckých Tepliciach. Deti prvého stupňa ZŠ okrem pobytu na čerstvom vzduchu mali možnosť spoznať krásne kúty Slovenska. Žiaci 5. až 8. ročníka sa tento rok prvýkrát vybrali na zotavovací pobyt k moru do Talianska. Poznávanie svojej krajiny, či zahraničia nielen na hodinách zemepisu, či vlastivedy rozširuje obor vedomosti a skúsenosti žiakov v praktickej podobe. Obe akcie boli úspešné a aj keď ich organizácia pre pedagógov nie je jednoduchá chceme ich realizovať aj v budúcnosti. Žiaci, rodičia, ako aj ostatná verejnosť sú o našej práci informovaní pomocou časopisu Trstíček, ktorý je vydávaný členmi žurnalistického krúžku. Každý druh mimoškolskej činnosti je vlastne správne využitým voľným časom detí, a tak naďalej sa budú naši pedagógovia snažiť túto činnosť vykonávať.

Naša škola sa snažila aj tento rok zapojiť do viacerých projektov týkajúcich sa činnosti školy a práce s deťmi. Úspech sme dosiahli pri vypracovaní projektu Otvorená škola, kde sa nám podarilo získať 50 000 Sk. Tieto finančné prostriedky využijeme na doplnenie kabinetu telesnej výchovy na škole, ako aj na rozšírenie pomôcok pre telesnú výchovu v MŠ a ZŠ.

V projekt oblasti enviromentálej výchovy napriek veľkej snahe pedagógov pri jeho vypracovaní nebol úspešný.

O projekte „Nech sa nám netúlajú“ vyhlásený COOP Jednota sme ešte doposiaľ nedostali vyrozumenie.

Aj v budúcnosti sa budeme naďalej zapájať do projektov, ktoré napomôžu činnosti školy, berúc do úvahy potrebnú odbornosť vypracovateľov projektu.

Koncepčný zámer rozvoja školy na roky 2005 až 2010 sa nám darí plniť postupne v závislosti od množstva finančných prostriedkov prideľovaných cez obecný úrad. V spolupráci so starostom obce prebieha postupné obnovovanie tried ako aj budovy. V školskom roku 2006/2007 sme vymaľovali jednu triedu a novými lavicami doplnili ročníky 1. až 7. V školskom roku 2007/2008 nám zostáva vymeniť lavice v najvyšších ročníkoch, ako aj izolovať strechu budovy.

Žiaci a učitelia sa do povedomia obce dostávajú výstavkami ručných prác, kultúrnymi programami pre starších občanov, pri príležitosti rôznych sviatkov, čím si škola snaží vytvoriť dobrý imidž v očiach širokej verejnosti. Trápi nás však slabý záujem zo strany rodičov v práci Školskej rady, ako aj v Združení rodičov školy. Spolupráca s materskou školou je na dobrej úrovni.

Veľmi si ceníme spoluprácu so školskou psychologičkou a logopedičkou, pretože je čoraz viac detí, ktoré pomoc oboch odborníčok potrebujú.

Napriek spomenutým okolnostiam sa nám podarilo v tomto školskom roku dosiahnuť dobré výsledky aj vo vedomostných súťažiach a olympiádach. Výborný výsledok dosiahla žiačka 7. ročníka E. Molnárová v biologickej olympiáde (2. miesto v okresnom kole a úspešná účasť v krajskom kole).

Dobré umiestnenie dosiahli N. Faragó v biologickej olympiáde (4. miesto v okresnom kole) a

J. Horváth v geografickej olympiáde (5. miesto v okresnom kole). V ostatných súťažiach nás potešilo 2. miesto v okresnom kole Dopravnej súťaže žiakov 5. a 6.

ročníka.

Už viac rokov dosahujeme dobré umiestnenia v športových súťažiach vo futbale, vybíjanej a atletike. V týchto súťažiach sme sa umiestňovali na prvých miestach okresných kôl v kategórii mladších i starších žiakov. Veľmi pekné výsledky dosiahli žiaci 3. a 4. ročníka v Atletickom viacboji zdatnosti, ktorého sme sa zúčastili rok 2007 prvýkrát ( 2. miesto v okresnom kole). Aj budúcnosti sa budeme venovať zvýšeniu telesnej zdatnosti detí, krúžkovej činnosti v oblasti športu, čo výrazne napomáha dosiahnutiu spomenutých výsledkov v oblasti športu. Športové krúžky rozšírime o stolnotenisový ktúžok, ktorý mal v minulosti v Trsticiach dobrú tradíciu.

V rámci svojich finančných možností dopĺňame učiteľskú a žiacku knižnicu literárnymi dielami a náučno-populárnou literatúrou, ktorú môžu používať učitelia a žiaci počas vyučovania.