Škôlka

Materská škola s vyučovacím jazykom slovenským

Názov školy: Základná škola s materskou školou

Adresa školy: 925 42 Trstice 1072

Telefónne číslo: 031/77 82 235

 

Detstvo je považované za plnohodnotné obdobie v živote dieťaťa, z ktorého vychádza rozvoj osobnosti po celý ďalší život. Na výchove dieťaťa sa spolu s rodinou aktívne podieľa aj materská škola, ktorá je na rodinný príklad organizovanou inštitúciou. Takou je i naša materská škola.

Ubehlo tridsaťjeden rokov od vzniku našej materskej školy. Po prvý krát privítala deti 1. decembra 1975, v tej dobe to bola MŠ s výchovným jazykom maďarským, až v roku 1979 sa stala MŠ s výchovným jazykom slovenským.

V súčasnosti do dvoch tried dochádza 47 detí vo veku od 2,5 do 6 rokov.

Výchovu a vzdelávanie sa snažíme optimalizovať tak, aby sa rozvíjali potenciálne možnosti všetkých detí. Posilňuje sa individuálny prístup k deťom, najmä k deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, s využitím poznatkov z pedagogickej diagnostiky, Programu výchovy a vzdelávania detí v materských školách a Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Dlhodobé ciele formulované v projekte rozvoja školy sú zamerané na dosiahnutie kvalitnejšej realizácie pedagogických cieľov v súlade s možnosťami a záujmom jednotlivých detí.

Rozvíjanie komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálneho a intelektuálneho rozvoja v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami sa plnia po celý rok.

Údaje o počte zamestnancov: 6

Pedagogickí zamestnanci – počet 3 – všetci spĺňajú požadovanú odbornú kvalifikáciu

  1. Tyukosová Silvia – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
  2. Hnilicová Margita – učiteľka
  3. Nagyová Dana – učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci – počet 2

  1. Alžbeta Szabadosová – vedúca školskej jedálne
  2. Renáta Faragóová - upratovačka

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

- v rámci spolupráce s rodinou sa organizujú podujatia – Deň jablka, Tekvicové potešenia, Mikuláš v MŠ, Vianočná výstava a oslavy, Karnevalové slávnosti, oslavy dňa matiek a babičiek, deň detí, opekačka, výlet, slávnostná rozlúčka s predškolákmi

-prispievame kultúrnym programom v ZSC Svätej Alžbety

-aktívne sa zúčastňujeme kultúrnych podujatí v rámci obce – Oslavy dňa matiek v kultúrnom dome

-návšteva miestnej knižnice, návšteva hospodárskeho dvora v areáli Agrimpex

 

Krúžkové aktivity a prevencia: Výuka anglického jazyka : lektorka Kinga Vasová

Logopedická starostlivosť : Annamária Perleczky

Okrem uvedených aktivít je naša činnosť zameraná aj na starostlivosť o zdravie a výchovu detí k zdravému spôsobu života už v rannom veku a tým vytvárať základy pre ich upevňovanie v celom budúcom živote.

A čo popriať našej materskej škole do budúcna? Najmä škôlku plnú šťastných detí a spokojných rodičov, aby sa neustále napĺňali slová: Deťom len to najlepšie, zdravie, šťastie a bezpečnosť.